Markvibrationsarbetsgruppen

Markvibrationer är ett växande problem då ökat byggande och trafik från väg och järnväg påverkar människor och anläggningar i allt mer tätbefolkade områden samtidigt som människor blir allt mer medvetna om sin miljö. Detta ställer större krav på geotekniker för att kunna ta fram ”smarta” och lämpliga lösningar som är både miljövänliga och ekonomiskt genomförbara.

SGF:s markvibrationsarbetsgrupp har bland annat som målsättning att förbättra geoteknikers kunskap om jorddynamiska frågor samt att informera om de geotekniska förutsättningars betydelse vid lösning av olika vibrationsproblem.

SGF Informationsskrift Markvibrationer

Arbetsgruppen Markvibration har tagit fram en informationsskrift om markvibrationer. Denna skrift ger en första introduktion inom olika ämnesområde rörande markvibrationer och är, genom hänvisningar, en källa för var man kan hitta mer detaljerad beskrivningar annan information om de olika ämnesområdena. Skriften avses att årligen förbättras genom uppdateringar och nya kapitel.
Den första versionen av informationsskriften om markvibrationer finns nu att ladda ned gratis från SGF:s hemsida, (se länken nedan).

SGF Informationsskrift Markvibrationer 1:2012

Nordiska Markvibrationsdagen, NGV,

SGF:s arbetsgrupp för markvibrationer kommer under 2025 anordna Nordiska Markvibrationsdagen, NGV 2025. Mer information kommer. Konferensen riktar sig till alla, oavsett bakgrund, som vill lyssna på intressanta föredrag rörande jorddynamik och markvibrationer.

Nordiska markvibrationsdagen har arrangerats sedan 2012 och hålls vartannat år.


Medlemmar


Ordförande Mehdi Bahrekazemi
WSP Sverige AB
E-post: mehdi_bahrekazemi(a)wsp.com

Bitr ordf & Sekreterare Lars Hall NCC
Ledamot Alf Ekblad Trafikverket
Ledamot Christoffer With SGI
Ledamot Fanny Deckner Geomind
Ledamot Jan Laue LTU
Ledamot Nils Rydén PEAB och LTH