Välkommen till Arbetsgruppen Utbildning Grundvatten

Sammansättning:

Lars O. Ericsson, Ordf, Chalmers
Niklas Blomqvist, NCC Infrastructure
Pia Larch, Skanska
Per-Olof Johansson, Artesia
Josef Källgården, Falu Energi & Vatten
Sven Follin, Golder Ass.
Johanna Merisalu, Chalmers

Mål
Utarbeta en kunskapsutvecklingsstrategi som bygger på en behovsanalys av vad det är för kunskap som behövs inom ämnesområdet. Strategin definierar hur kunskapen ska tas fram (av vem, hur, när, prioritet). Utveckla kompetensmatris inom hydrogeologi/grundvatten

Arbetsområde
Utreda möjligheter till kurs- och utbildnings-samverkan
Ta fram utbildnings- och kursplaner med hänsyn till ämnesbredd och fördjupning

Motiv till AG
Samhällsbyggnadsteknik och miljöteknik sysselsätter alltfler anställda som är verk-samma inom grundvattenrelaterade arbets-uppgifter. Utbildningsbakgrunden för dessa verksamma kan vara mycket skiftande på den svenska arbetsmarknaden. Det finns ett starkt behov att erbjuda möjligheter till såväl kompetensbreddning som fördjupning i ämnesområdet. Vidare finns motiv att erbjuda en plattform med erfarenhetsutbyte av hydrogeologisk kunskap mellan olika samhällsverksamheter, t.ex. stora grund-vattenförsörjningsprojekt, kärnavfalls-hantering, geoenergi, infrastruktur-byggande under mark, förorenad mark.

Uppgifter

Utarbeta en kunskapsutvecklingsstrategi utifrån behov och önskemål om fortbildningars inriktning och innehåll för verksamma inom grundvattenområdet.
Vidareutveckla den branschgemensamma kompetensmatrisen avseende kunskapsområdet inom grundvatten/hydrogeologi.
Utveckla samarbeten och klarlägga gränsdragning med andra SGF-sektioners kursverksamhet samt utveckla samverkan med AG-Fortbildning
Uppmuntra SGF medlemmar att bidra och medverka i utbildningsinsatser
Utreda möjligheter till samverkan med andra kurs-utbud och utbildningar inom ämnesområdet.
Ta fram underlag för Grundvattensektionens arbete med kurser, t ex budgetar, planering av kurser, detaljutformning av kurser.
Överväga och rekommendera format för hur kurser bör utformas, t.ex.: kurser över internet, 1 à 2-dagars internatkurser, ”e-learning” med individuell handledning, rena litteraturkurser (självstudier).
Samverka med lärosäten och andra branschaktörer gällande branschbehov inom grundutbildning.