SGF Standarder

Arbetsgrupp för samordning av SGF:s arbete med standarder samt SGF:s länk till Knutpunkt Geostandarder

SGF standarder ansvarar för:

Vill du veta mer så hör av dig till standarder(at)sgf.net

Knutpunkt Geostandarder
Inom ramen för SGF bedrivs arbete med standardisering av såväl flera av arbetsgrupperna som enskilda personer. Sedan 2003 har det därför funnits ett gemensamt projekt inom SGF med syfte att samordna SGF:s arbete avseende standardisering. Under 2012 ombildades detta projekt ”Normer och standarder” till arbetsgruppen SGF Standarder.

Mötena sker i forumet ”Knutpunkt Geostandarder”
SGF standarders roll är att vara kontaktlänken mellan Knutpunkt Geostandarder och SGF:s sektrioner, arbetsgrupper och medlemmar. Avsikten är inte att genomföra några separata möten för SGF standarder, då tanken är att alla diskussioner sker vid Knutpunkt Geostandarders möten. Vid dessa möten deltar redan flera av SGF:s berörda arbetsgrupper och samtliga berörda SGF:are har möjlighet att medverka. Det har därför inte bedömts som relevant att dubblera dessa möten med interna SGF möten, eftersom det är samma personer som träffas.

Arbetet görs av enskilda medlemmar och/eller SGF:s arbetsgrupper
Projekt och/eller kurser som föreslås av Knutpunkt Geostandarder genomförs av enskilda SGF medlemmar och/eller de olika SGF arbetsgrupperna.

En kontaktperson har utsetts för SGF Standarder som har uppgiften att samordna arbetet inom SGF enligt följande:

  • Vara SGF:s kontaktlänk i Knutpunkt GEOSTANDARDER. Förmedla information från Knutpunkten och även framföra SGF:s syn på de frågor som behandlas.
  • Förmedla förslag till projekt, kurser, seminarier som framkommer i diskussionerna inom Knutpunkt Geostandarer till berörd kommitté.
  • Ta med synpunkter från SGF medlemmar och arbetsgrupper till Knutpunkten. I de fall arbetsgrupperna själva inte har möjlighet att delta i Knutpunktens möten.
  • Förmedla information om det som sker på Knutpunkten möten. Detta sker bland annat genom att skicka ut Nyhetsbrev, men även genom direkt kontakt med medlemmarna via den e-post adress som finns på SGF:s hemsida.
  • Verka för att Knutpunkten blir ett forum för diskussion av standardiseringsfrågor
  • Ansvarar för den Svenska delen av Nordiska samverkan mellan de nordiska geotekniska föreningarna avseende standardisering (NGEIG)
  • Tillse att remisser från Boverket, Trafikverket med flera besvaras av berörda kommittér
  • Verka för att ta tillvara och förmedla utländsk kunskap från de nya standarderna

SGF standarder är SGF:s del i den under 2011 etablerade ”Knutpunkt Geostandarder”, som är ett branschforum där Pålkommissionen, SAFE, SGF och övriga aktörer inom SIS TK 183 gemensamt träffas för att diskutera och driva arbetet med standardisering från initiering av standarder till implementering. Arbete omfattar såväl medverkan i standardiseringsarbetet på Europanivå, översättning, utbildning som framtagande av olika typer av hjälpmedel. Knutpunkten initierar olika projekt som genomförs av de olika medverkande aktörerna.

Det finns en mängd olika standarder, föreskrifter, vägledningar och rapporter som med jämna/ojämna intervall uppdateras. Det är inte alltid lätt att ha överblick över alla dokumenten och dess status. För att underlätta så beslöt Knutpunkt GEOSTANDARDER att gemensamt ta fram en hemsida, med huvudsyfte att samla alla information på ett ställe.

Här hittar du t.ex. alla dokument du behöver om du ska dimensionera en förstärkning, en pålning, göra en fältundersökning osv. Knutpunktens ambition är att sidan ska vara uppdaterad, men vi uppskattar om du upplyser oss om du saknar information eller om det finns felaktiga dokument.

Du hittar Knutpunktens hemsida på följande länk.

Knutpunkt GEOSTANDARDER är en mötesplats för organisationer, myndigheter, företag och enskilda personer med intresse för geoteknik och grundläggning.

Målsättningen är ett branschgemensamt arbeta med standarder och utbildning, för att nå målet med en högre kvalitet.

Knutpunkten är ingen organisation, utan en mötesplats där varje aktörer bidrar utifrån sina egna möjligheter och intresse. Det befintliga forumet SIS TK 183 används för att inte enbart diskutera framtagande av standarder, utan i lika hög grad implementering, kvalitet, teknikutveckling och andra gemensamma frågor.

Knutpunkt Geostandarder behandlar hela kedjan från initiering av standarder, framtagande av standarder på europeisk nivå, remisser, implementering av nya standarder, framtagande av vägledningar till utbildning.

Knutpunkt Geostandarder är det forum där branschen träffas och gemensamt arbetar med att driva frågor runt standardisering och implementering. Tanken är att det är i Knutpunkten som initiering av såväl kurser, revidering av dokument samt framtagande av nya dokument ska ske. Uppdraget att genomföra projekten ges sedan till den organisation/företag som är mest lämpad beroende på frågan. I flera fall kommer det att vara SGF, men berör det berg blir det sannolikt BeFo och entreprenörfrågor hamnar troligen hos SAFE (Swedish Association for Foundation Engineering).

Knutpunktens nyckelord är: -påverkan, teknikutveckling, kompetenshöjning, kvalitet och ekonomi.

I dag finns Trafikverket, SGI, SAFE, Pålkommissionen, SGF samt flera både stora och små företag med i Knutpunkten.