Om SGF

Svenska Geotekniska Föreningen (SGF) bildades 1950 och består av drygt 1900 enskilda medlemmar. SGF har till ändamål att främja utvecklingen av geoteknik med grundläggningsteknik och miljögeoteknik i ett nationellt och internationellt perspektiv.

Föreningen har till ändamål att i ett nationellt och internationellt perspektiv främja utvecklingen av de vetenskapliga och ingenjörsmässiga aspekterna inom samhällsbyggande som är relaterade till jord, berg, grundvatten och förorenade områden.

SGFs kompass har tagits fram av föreningen för att långsiktigt driva arbetet inom föreningen framåt. I kompassen definieras att föreningen ska skapa mervärde för medlemmen, driva utveckling, påverka nationellt samt sätta svensk geoteknik och miljögeoteknik på den internationella kartan.

Inom SGF finns ett flertal arbetsgrupper som har till uppgift att bevaka och driva utveckling inom sina respektive områden. Lokalavdelningarna skapar förutsättningar för nätverksbyggande och lokal anknytning. SGF driver kurser för att skapa förutsättningar till kompetensutveckling inom branschen. Årligen genomförs dessutom fleratalet seminarier och studiebesök för att ge möjlighet till erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling.

Bland SGFs publikationer återfinns flertalet rapporter som används av geoteknikern och miljögeoteknikern i deras dagliga arbete.

Grundläggningsdagen är den årliga konferens där hela branschen möts.

SGF är en förening för medlemmen som drivs av medlemmarna.