Fortbildning

Välkommen till SGFs kompetensutveckling och fortbildningsmöjligheter

Webbutbildning & webbinarier    | Anmälningsformulär | Vanliga frågor |  Kurshistorik | Förslagslåda

Klicka på respektive rubrik för att se kursbeskrivningen

SGF:s webbkurs i arbetsmiljö vid arbete i förorenade områden – mer info här

Vi tar emot intresseanmälningar Ostörd kolvprovtagning  
   
 Kurser 2024  
 Framflyttad från 202317-18 januari Stabilitetsanalys – FULLBOKAD
  18 januari Grundläggande geoteknik
 23-24 januari Certifiering miljöprovtagare allmän kurs – FULLBOKAD
 29-31 januari Huvudkurs fältgeoteknik del 2
10-11 april Certifiering miljöprovtagare allmän kurs – FULLBOKAD
 16-17 april Åtgärdsmetoder för jord och grundvatten
  16 april Jordmekanik
  17 april Sättningsberäkning i teori och praktik
22-25 april Certifiering provtagare jord och grundvatten
 14-17 maj Miljötekniska markundersökningar
 Nytt kursdatum kommer! Förorenade byggnader  
 22-23 maj CPT 2 dagar
 22-24 maj CPT 3 dagar
 11-13 juni Certifiering provtagare ytvatten och sediment – FULLBOKAD
 17-18 september Certifiering miljöprovtagare allmän kurs
  23-24 september Vingprovning  
 24-27 september Miljötekniska markundersökningar
 1-2 oktober Riskvärdering förorenade områden
 14-16 oktober Huvudkurs fältgeoteknik del 1
 14-17 oktober Certifiering provtagare jord och grundvatten
  15 oktober Grundläggande hydrogeologi 
  16 oktober Fördjupad hydrogeologi
  17 oktober Geologisk historia och jordartskännedom
 13-14 november Fältplanering för geotekniska handläggare
 21 november Grundläggande geoteknik
 18-19 november Riskbedömning förorenade områden
 3-4 december Grundläggande statistik
 10-11 december Planering och projektering av efterbehandlingsåtgärder 
 8-9 april 2025 Installation av geohydrologiska mätinstrument

Notera

Om Fortbildning via SGF
Ett av SGFs mål är att erbjuda den enskilde medlemmen möjlighet till kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte.
SGF ska även vara en naturlig mötesplats för nätverksbyggande och kollegial samvaro.SGF har därför formulerat
följande mål för alla de arrangemang som man anordnar:

  • Utifrån branschens behov ska SGF med sina arrangemang erbjuda det som branschen och medlemmarna
    efterfrågar/behöver samt driva utvecklingen framåt.
  • Alla SGFs arrangemang ska genomsyras av hög kvalitet avseende såväl tekniskt innehåll, presentations-
    teknik samt praktiska och sociala arrangemang. Information som presenteras ska vara korrekt och aktuell.
  • Deltagaren ska uppleva att det är värt kostnaden och tiden att deltaga. ”Value for money and time.”
  • Alla SGFs arrangemang är också en kollegial mötesplats för nätverksbyggande och erfarenhetsutbyte.