SGF/BGS Beteckningssystem

Välkommen till SGF och BGS beteckningssystem som i sin helhet finns tillgängligt här på SGF:s hemsida. Beteckningssystemet skall från 2001-01-01 tillämpas för geotekniska och ingenjörsgeologiska utredningar. Beteckningssystemet är utvecklat i samarbete mellan Svenska Geotekniska Föreningen (SGF) och Byggnadsgeologiska Sällskapet (BGS). Därmed upphörde samtliga av SGF tidigare utgivna beteckningsblad att gälla.

Tyvärr finns inte längre möjligheten att skapa ett projektanpassat beteckningsblad. Istället finns det fullständiga dokumentet att ladda här:
Svensk version
Engelsk version

Berg och Jord beteckningsbladkompletterad version 2016
Denna revidering avser tillägg för skikttjocklekar, ändring av benämning av humusjord , fyllning samt redaktionella ändringar, i övrigt identiskt med tidigare version. Enligt gällande standard ska beteckningar/förkortningar i text och på ritning skrivas med engelska förkortningar. Äldre version:. SGF beteckningsblad kompletterat 2013.pdf    

Innehåll
Beteckningssystemet innehåller riktlinjer för geoteknisk, geologisk och miljöteknisk redovisning i plan och i sektion. Tidigare använda och väl inarbetade symboler och beteckningar ingår i systemet och till dessa kommer ett stort antal nya beteckningar och tillämpningar. Beteckningsbladet avseende jordartsklassificering reviderades under 2013 för att innarbeta den gällande Europastanarden SS-EN 14688-1. Under 2016 så har ytterligare en revidering gjorts. Beteckningssystemet är indelat med avsikt att följa normal arbetsgång från projektering till produktion, dvs redovisning av:
•    Undersökningar
•    Tolkning av grundförhållanden från undersökningsresultat
•   Grundläggningsmetod och förstärkningsåtgärder
•    Grundläggning och förstärkning

Ett system för alla
Beteckningssystemet används av många kategorier och skall ligga till grund för redovisning av alla geotekniska och ingenjörsgeologiska utredningar. Framförallt är det till för dem som utför geotekniska utredningar (fältpersonal, handläggare, laboratoriepersonal, rit- och CAD-personal). Men också de som beställer geotekniska utredningar och de som utför mark- och grundläggningsarbeten behöver känna till och kunna tyda geoteknikerns redovisning.

Koppling till fältundersökningar
En bättre koppling mellan fältarbetet och redovisningen har gjorts genom att i beteckningssystemet ange de beskrivningskoder och attribut som används vid fältundersökningar. Koderna enligt SGF:s ”Dataformat för överföring av data från geotekniska undersökningar” finns därför angivna för respektive metod. Läs mer om SGF:s dataformat i SGFs rapport 1:2012.

Mer information
Synpunkter på innehållet och förslag till förbättringar kan också lämnas till SGF:s sekretariat, info@sgf.net.