Carbon footprint från efterbehandling och andra markarbeten

Du är välkommen att använda programmet kostnadsfritt. Tillhörande manual finns att ladda ned via verktyget och där finns också möjlighet att lämna synpunkter. SGF har, med hjälp av olika finansiärer, utvecklat programmet för att räkna ut utsläpp av växthusgaser. Programmet är avsett för hela eller delar av projekt som syftar till efterbehandling av förorenad mark eller mark- och grundläggningsarbeten.

Syftet med verktyget är att kvantifiera carbon footprint från efterbehandling av områden med förorenad jord och andra markarbeten. Innan verktyget används bör användaren läsa igenom tillhörande användarmanual. Verktyget är främst avsett för en jämförande analys och principer för systemgränserna ges i manualen.

Verktyget är indelat i fem processteg. Varje processteg beskrivs på en egen sida där mer information ges som synlig informationstext och som dolda kommentarer vilka syns då muspekaren förs frågetecknet vid aktuell rubrik.

Beräkningarna bygger på två typer av indata:
1) Fallspecifika som användaren matar in i de fem processtegen
2) Emissionsfaktorer som redovisas i faktorlistan

De olika emissionsfaktorerna har klassats utifrån bedömd kvalitet/osäkerhet i tre klasser. Det finns även möjlighet till fallspecifika justeringar av vissa emissionsfaktorer. Resultatet av beräkningarna redovisas i en sammanfattning.

Länk till programmet

SGF har, med hjälp av olika finansiärer*, utvecklat programmet för att räkna ut utsläpp av växthusgaser. Programmet är avsett för hela eller delar av projekt som syftar till efterbehandling av förorenad mark eller andra mark- och grundläggningsarbeten. Användaren matar in transportmängd, energiförbrukning, area på området och volym jord som kommer att schaktas, m.m. Växthusgasutsläpp i kilogram koldioxidekvivalenter redovisas för olika projektsteg. Respektive steg är uppdelat på bland annat kontorsarbete, schakt, transporter och energianvändning.

SGF:s sektion Förorenade områden ansvarar för förvaltningen av programmet.

* Finansiärer: Bjerking, Dynapac, Ekotec, Faveo, Geosigma, Golder, Helena Fürst miljökonsult, Hifab, JM AB, JM Entreprenad, Kemakta, MCN, Key Consult, Naturvårdsverket, NCC Construction Sverige AB Niras, RGS 90, Sandström Miljö & Säkerhetskonsult, Sakab, SBUF, SGF, SGU, Sita, Structor Miljöbyrån Stockholm, Svevia, Sweco, Tyréns, Vectura, Volvo CE, WSP Environmental och ÅF.