Carbon Footprint


SGF:s sektion för förorenade områden ansvarar för förvaltningen av programmet. Under 2022 pågår arbete med att uppdatera SGF:s koldioxidverktyg Carbon Footprint. Här kommer du direkt till: SGF:s beräkningsverktyg för carbon footprint.

SGF har, med hjälp av olika finansiärer*, utvecklat ett program för att räkna ut utsläpp av växthusgaser i samband med sanering eller andra markarbeten. Programmet är avsett för hela eller delar av projekt som syftar till efterbehandling av förorenad mark eller andra mark- och grundläggningsarbeten. Verktyget riktar sig framförallt till konsulter som använder verktyget på uppdrag av kommuner och verksamhetsutövare. Verktyget kan användas för att jämföra utsläpp av koldioxidekvivalenter från undersökningar och olika typer av åtgärdsmetoder vid arbete med förorenade områden. Användaren matar in transportmängd, energiförbrukning, area på området och volym jord som kommer att schaktas, m.m. Växthusgasutsläpp i kilogram koldioxidekvivalenter redovisas för olika projektsteg. Respektive steg är uppdelat på bland annat kontorsarbete, schakt, transporter och energianvändning.

Du är välkommen att använda verktyget kostnadsfritt. Tillhörande användarmanual finns att ladda ner i verktyget och där finns också möjlighet att lämna synpunkter.* Finansiärer: Bjerking, Dynapac, Ekotec, Faveo, Geosigma, Golder, Helena Fürst miljökonsult, Hifab, JM AB, JM Entreprenad, Kemakta, MCN, Key Consult, Naturvårdsverket, NCC Construction Sverige AB Niras, RGS 90, Sandström Miljö & Säkerhetskonsult, Sakab, SBUF, SGF, SGU, Sita, Structor Miljöbyrån Stockholm, Svevia, Sweco, Tyréns, Vectura, Volvo CE, WSP Environmental och ÅF.