SGFs Fälthandbok Geoteknik

Ladda ner den här

Äntligen har den kommit. SGF Rapport 1:2013 Geoteknisk Fälthandbok. Behovet av en ny reviderad fälthandbok har funnits en tid, framförallt efter införandet av Eurokoderna i vår geotekniska bransch. Arbetet har initierats av SGF:s fältkommitté.

Handbokens målgrupp är fortfarande fältingenjörer, ansvariga geotekniker och beställare av geotekniska fältundersökningar.

Fälthandboken utges av Svenska Geotekniska Föreningen, SGF. Innehållet i fälthandboken redovisar SGF:s uppfattning och kan betraktas som normgivande i de delar som inte behandlas i standarder eller andra regelverk.

Föreliggande handbok baseras på den tidigare fälthandboken, SGF Rapport 1:96, varefter ett antal författare med erfarenhet från geotekniska fältundersökningar har ändrat, bearbetat och utökat textavsnitten. Efter granskning av inkommet material har en redaktionskommitté som bestående av Henrik Möller, Tyréns, Gunnar Nilsson, NCC och Marius Tremblay, SGI, svarat för redigering, sammanställning och nya kompletterande texter. Layoutarbetet har utförts av Jan Lindgren SGI/JLI Information.

Underlag till de olika kapitlen har utarbetats av Lennart Blom, Hydrogeonic HB, Michael Lindberg WSP/Cowi, Mats Svensson, Anders Boberg och Ingrid Kjellsdotter-Staaf, Tyréns, Petter Liljegren, WSP, Peter Hansson, Geocenter, Björn Möller, FmGeo, Rolf Larsson och Håkan Persson, SGI, Roger Oscarsson och Lars Nilsson, ÅF. Granskningsgruppen har bestått av Håkan Garin, GeoVerkstan, Thomas Andrén, Geomek och Agne Gunnarsson, Trafikverket.

Den tidigare handbokens kapitelindelningar har behållits men en del förflyttningar och omstruktureringar har skett. Dessa gäller främst en anpassning till gällande europastandarder, förtydligande av terminologi, borttagande av missvisande begrepp såsom ”lätt och tung” borrbandvagn och ”fast botten”, samt allmän uppdatering med hänsyn till nya mätutrustningar och metoder. Dessutom har ett nytt kapitel, nr 12, tillkommit som behandlar Kontrollmetoder.

Denna handbok är fastställd av SGF:s styrelse och har fått versionsnummer 1.0. Efter ett års användning i branschen hoppas vi på kommentarer och förbättringsförslag för en eventuell revidering till version 2.0.

Handboken har finansierats via anslag av Trafikverket (tidigare Vägverket och Banverket) och SGF.

SGF framför ett stort tack till samtliga medverkande och finansiärer. SGF:s förhoppning är att fälthandboken ska vara till hjälp vid upphandling, planering och utförande av geotekniska undersökningar.