Medlemskap

Medlemskap i Svenska Geotekniska Föreningen, SGF

Det finns många fördelar med att vara medlem i SGF.

Du får ett brett kontaktnät inom ditt arbetsområde, med möjlighet till diskussioner, kunskap och nätverksbyggande.

Här är några andra förmåner:
– Löpande information via medlemsutskick
– Nyhetsbrev 4 ggr per år
– Tidningen Bygg&Teknik digitalt, app går att ladda ner på App Store eller Google Play.
– Information om och möjlighet att delta i seminarier/workshops/studiebesök/webbinarier
– Rabatt på SGFs kurser
– Rabatt på Grundläggningsdagen
– Tillgång till digital version av SGFs rapporter kostnadsfritt
– Möjlighet att engagera dig i SGFs olika styrelser, arbetsgrupper och lokalavdelningar

För att ansöka om medlemskap i SGF fyller du erforderliga uppgifter i formuläret.

Medlemsavgiften
är 500 kr per år för enskilda medlemmar respektive 250 kr per år för seniorer (pensionärer äldre än 65 år) efter mer än 10 års medlemskap som senior är medlemskapet gratis. Medlemsfaktureringen sker en gång per år. Medlem ansvarar för att korrekta faktureringsuppgifter finns i SGFs medlemsregister inför faktureringen.

Det finns två olika typer av medlemskap

Enskild medlem
Ordinarie medlem är du som arbetat i branschen i mer än två år. Som enskild medlem i SGF är man automatiskt medlem i den internationella geotekniska föreningen, ISSMGE (International Society for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering).

Korporativ medlem
Läs mer om det här

Ditt medlemskap är personligt så om du byter arbetsgivare eller flyttar så vv meddela vårt sekretariat på info@sgf.net

Enligt SGFs stadgar så gäller följande för invald medlem:

§ 6 Medlemskap
Till enskild medlem antas person med väsentlig anknytning till och med minst 2 års yrkesutövning inom geoteknik med grundläggningsteknik och miljögeoteknik eller närliggande verksamhet.

Till korporativ medlem antas företag och annat organ, som arbetar inom geoteknik med grundläggningsteknik och miljögeoteknik eller närliggande verksamhet och har förvärvat gott allmänt anseende.


§ 7 Inträde
Ansökan om inträde i föreningen prövas av styrelsen. Ansökan om inträde skall göras skriftligen genom brev, fax eller e-post.
Till ansökan bifogas kort meritförteckning och namn på minst en referensperson. Av ansökan skall framgå om man godkänner
att medlemskap, namn och adress får lämnas vid information via datanätet.
Styrelsen beslutar med enkel majoritet om inträde skall beviljas. Inträdet skall meddelas föreningens medlemmar.
 
§ 8 Medlems åligganden och rättigheter
Medlem är skyldig att betala stadgeenliga och av föreningsstämman fastställda avgifter samt även i övrigt följa föreningens
stadgar och beslut. Medlem förväntas bidra till förverkligande av föreningens ändamål. Medlemmar, inklusive anställda hos
korporativ medlem, äger rätt att närvara vid möten och sammankomster som anordnas för medlemmar.