Stadgar

Fastställda vid föreningsmöten den 25 mars och 10 september 1985 samt, med vissa ändringar, vid årsmöte den 9 mars samt föreningsmöten den 25 april 1995, vid årsmöte den 5 mars och föreningsmöte den 20 april 1998, vid föreningsstämmorna 21 april och 26 maj 1999 vid föreningsstämman 6 mars 2009 samt vid föreningsstämman 12 mars 2010. Justering av paragraf 23 avseende punkt 15 efter föreningsstämma 11 mars 2015. Justering av paragraf 3, 4 och 10 efter föreningsstämma 2017-03-15 (andra läsningen). Justering av paragraf 3, 6, 13, 14, 15, 16, 17, 18 och 23 vid föreningsstämman 2018-03-14. Justering av paragraf 7, 10, 15 och 17 vid föreningsstämman 2019-03-13. Justering av paragraf 7, 8, 10 och 25 vid föreningsstämman 2020-03-11. Justering av paragraf 3, 6, 8, 10, 13, 17, 18 och 26 vid föreningsstämma 2023-03-15.

Inledning
Svenska Geotekniska Föreningen, SGF, är en ideell förening, som bildades den 27 februari 1950.

§ 1         Firma

Föreningens firma är Svenska Geotekniska Föreningen.

§ 2         Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är föreningsstämma och styrelsen.

§ 3         Ändamål

Svenska Geotekniska Föreningen har till ändamål att i ett nationellt och internationellt perspektiv främja utvecklingen av de vetenskapliga och ingenjörsmässiga aspekterna inom samhällsbyggande som är relaterade till jord, berg, grundvatten och förorenade områden.

§ 4         Internationell tillhörighet

Föreningen är medlem i den internationella föreningen ”The International Society for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering”, ISSMGE.

Föreningen är medlem i den internationella föreningen ”The International Association for Engineering Geology”, IAEG.

§ 5         Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Linköpings kommun.

§ 6         Medlemskap

Till enskild medlem antas person med väsentlig anknytning till, eller yrkesutövning inom, de områden som anges i § 3.

Till korporativ medlem antas företag och annat organ, som arbetar inom de områden som anges i § 3 och har förvärvat gott allmänt anseende.

§ 7         Inträde

Ansökan om inträde i föreningen prövas av styrelsen. Ansökan om inträde ska göras skriftligen genom brev, e-post eller via ansökningsformuläret på föreningens hemsida. Till ansökan bifogas kort meritförteckning och namn på minst en referensperson. Av ansökan ska framgå om man godkänner att medlemskap, namn och adress får lämnas vid information via datanätet. Styrelsen beslutar med enkel majoritet om inträde ska beviljas.

§ 8         Medlems åligganden och rättigheter

Medlemär skyldig att betala stadgeenliga och av föreningsstämman fastställda avgifter samt även i övrigt följa föreningens stadgar och beslut. Medlem förväntas bidra till förverkligande av föreningens ändamål.
Enskilda medlemmar äger rätt att närvara vid möten och sammankomster som anordnas för medlemmar.

Korporativ medlem har rätt att närvara med en representant vid möten och sammankomster som anordnas för medlemmar. Denne representant behöver ej vara enskild medlem.

§ 9         Hedersmedlem

Enskild medlem, med mer än 20 års oavbrutet medlemskap och som gjort förtjänstfulla insatser inom föreningen, kan av styrelsen utses till hedersmedlem.

§ 10       Medlemsavgift

Enskild medlem ska årligen till föreningen erlägga medlemsavgift, vilken beslutas av föreningsstämman.
Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift.
Enskild medlem som fyllt 65 år med mer än 10 års medlemskap ska erlägga halv medlemsavgift.
Enskild medlem som fyllt 75 år med mer än 10 års medlemskap är befriad från medlemsavgift.
Juniormedlem ska erlägga halv medlemsavgift.
Medlemsavgiften betalas på sätt och inom tid som styrelsen beslutar.

§ 11       Uteslutning

Medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess intressen eller ändamål kan av styrelsen uteslutas och äger därigenom ej rätt att delta i överläggningar eller beslut. Medlem meddelas skriftligen om uteslutningen och motivet härför. Utesluten medlem kan begära att fråga om uteslutning hänskjuts till nästkommande föreningsstämma genom anmälan därom till styrelsen inom en månad från det meddelandet om uteslutning avsänts till medlemmen.

§ 12       Avgång

Avgång ur föreningen äger rum vid utgången av räkenskapsåret då medlem sagt upp sitt medlemskap, ej erlagt medlemsavgift, uteslutits eller avgått av annan omständighet.

§ 13       Sektion

Sektionenssyfte är att utifrån en behovsanalys skapa en långsiktig plan för föreningens verksamhet inom sitt område, samt driva och samordna sektionens verksamhet i dialog med övriga SGF.

Sektionernas avgränsning definieras i SGFs arbetsordning, som årligen fastställs av SGFs styrelse.
Sektion inrättas av föreningsstämma.
Sektionen är underställd huvudstyrelsen.
Sektionens verksamhet leds av en ordförande, som utses av föreningsstämman.
Sektionen representeras i huvudstyrelse av sektionsordförande eller sektionssuppleant.
Övriga ledamöter fastställs av styrelsen på förslag från sektionsordföranden.
Återval av sektionsledamot till samma funktion efter fullgjord verksamhetstid ska normalt dröja minst fyra år.
Verksamhetstiden för ledamöter i sektionsstyrelsen ska normalt vara högst sex sammanhängande år.
Samtliga ledamöter ska vara enskilda medlemmar.
Sektionen ska upprätta plan för sektionens verksamhet i enlighet med föreningens arbetsordning.
Sektion erhåller medel för sin verksamhet från föreningen enligt av styrelsen godkänd budget.
Sektion ska årligen redovisa skriftligt underlag till SGFs verksamhetsberättelse.
Sektion upphör efter beslut av föreningsstämma.

§ 14       Arbetsgrupp

Arbetsgruppens funktion är att vara en flexibel enhet som driver arbete inom föreningen.
Den enskilda arbetsgruppens syfte definieras vid uppstart av den samme.
Arbetsgrupp inrättas av styrelsen på förslag från sektion eller grupp av medlemmar.
Arbetsgruppens arbetsformer, mål och tidsbegränsning beskrivs i en arbetsbeskrivning som fastställs av styrelsen.
Arbetsgrupp ska årligen redovisa skriftligt underlag till SGFs verksamhetsberättelse.
Arbetsgrupp upphör efter beslut av styrelsen

§ 15       Lokalavdelningar

För att främja regional samverkan mellan föreningens medlemmar kan lokalavdelningar inrättas efter beslut av styrelsen.

Medlemmar i lokalavdelning är föreningens medlemmar som har geografisk anknytning.

Lokalavdelnings verksamhet leds av en styrelse. Lokalavdelnings styrelseledamöter och dess ordförande utnämns vid lokalavdelnings årsmöte. Utnämningen av ordföranden fastställs av föreningens styrelse. Lokalstyrelses ordförande är ständigt adjungerad i föreningens styrelse.

Verksamhetstiden för ledamöter i lokalavdelnings styrelse skall normalt vara högst fyra sammanhängande år.

Lokalavdelnings redovisning ingår i och är en del av föreningens ekonomiska redovisning.

§ 16       Prisnämnd

En prisnämnd, bestående av tre ledamöter, varav en är sammankallande, har till uppgift att lämna förslag på kandidat till SGF:s pris vartannat år.

Ledamöter i prisnämnden skall vara enskilda medlemmar och utses av föreningsstämma för en period av två år i taget.

§ 17       Valberedning

Envalberedning lämnar förslag till föreningsstämma på ledamöter samt suppleanter i styrelse och prisnämnd samt revisorer.
Valberedningen består av minst tre ledamöter, varav en är sammankallande.
Ledamöter i valberedningen ska vara enskilda medlemmar och utses av föreningsstämma.
Ledamöter i valberedningen utses för ett år i taget.
Ledamöterna i valberedningen ska spegla föreningens sammansättning.

§ 18       Styrelse

Föreningensstyrelse består av tio ordinarie ledamöter; ordförande, fyra ordföranden för sektionerna samt fem övriga ledamöter. För huvudstyrelse ska finnas två suppleanter och en suppleant för respektive sektionsstyrelse, totalt sex stycken.

Ordförande, kassör, fyra ordförande för sektionerna och övriga ledamöter samt suppleanter utses av föreningsstämman på en period av två år, varvid fem ledamöter och tre suppleanter väljs med en förskjutning på ett år. För ledamot och suppleant som avgår före mandatperiodens utgång görs fyllnadsval på ett år.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, fortbildningsansvarig och lokalavdelningskontakt, vid ett konstituerande styrelsemöte i nära anslutning till föreningsstämman.

Valbar till styrelsen är enskild medlem.
Ledamöter ska utses så att de speglar föreningens sammansättning av medlemmar.
Återval av funktionär till samma funktion efter fullgjord verksamhetstid ska normalt dröja minst fyra år.
Verksamhetstiden för ledamöter i styrelsen ska normalt vara högst sex sammanhängande år.
Styrelsen fattar beslut med enkel majoritet. I beslut ska minst fem styrelseledamöter delta. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

§ 19       Revisorer

Styrelsens förvaltning av föreningen skall granskas av två revisorer, som fortlöpande skall ta del av föreningens räkenskaper och verksamhet.

Revisorer, varav minst en skall vara enskild medlem utses av föreningsstämma.

§ 20       Firmateckning

Föreningens firma tecknas av ordförande i förening med annan styrelseledamot eller av den eller dem som styrelsen utser.

§ 21       Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår är 01/01 – 12/31.

§ 22       Årsredovisning

Styrelsen skall senast en månad före ordinarie föreningsstämma till revisorerna lämna årsredovisningshandlingar, vilka omfattar årets bokföring, verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning.

§ 23       Föreningsstämma

Föreningsstämma (ordinarie) hålls under mars månad.
Kallelse till föreningsstämma ska distribueras till medlemmar enligt §25.
Övriga handlingar utöver de som utsänds med kallelse utdelas på föreningsstämman innan ärendet behandlas.Förslag till ärende att behandlas på föreningsstämma kan inlämnas av enskild medlem skriftligt och ska vara styrelsen tillhanda före januari månads utgång.

Vid föreningsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av dagordning
 3. Fastställande av röstlängd
 4. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
 5. Val av ordförande vid stämman
 6. Val av protokollförare
 7. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera stämmoprotokollet
 8. Årsberättelse jämte resultat- och balansräkning för senaste verksamhetsåret
 9. Revisorernas berättelse
 10. Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning samt beslut i anledning av årets vinst eller förlust
 11. Fråga om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter
 12. Val av ordförande på en period av två år (när aktuellt)
 13. Val av kassör på en period av två år (när aktuellt)
 14. Val av ordförande för sektioner på en period av två år (när aktuellt)
 15. Val av ordinarie styrelseledamöter på en period av två år
 16. Val av två revisorer på en period av ett år
 17. Val av ledamöter i prisnämnd på en period av två år
 18. Val av ordförande och två ledamöter i valberedningen
 19. Fastställande av medlemsavgifter
 20. Redovisning av verksamhetsplan samt ekonomisk plan för det kommande verksamhetsåret.
 21. Behandling av motioner och ärenden som av styrelsen hänskjutits till stämman
 22. Avslutning

Funktionärernas verksamhetstid varje år går från föreningsstämma fram till nästa föreningsstämma.

§ 24       Extra föreningsstämma

Extra föreningsstämma skall hållas om styrelsen finner så nödvändigt eller om minst 10% av antalet av de enskilda medlemmarna så påfordrar.

I kallelse till extra föreningsstämma skall anges orsak till dess sammankallande.

Mellan föreningsstämmor, ordinarie som extra, stämma skall det förflyta en tid av minst en månad.

§ 25       Kallelse till föreningsstämma

Kallelse ska vara utsänd senast två veckor före ordinarie stämma och extra stämma.
Underlag för punkter som ska behandlas på föreningsstämman ska finnas tillgängliga för medlemmar minst två veckor före stämman.
Då kallelse utgår till stämma ska styrelsen skriftligen underrätta revisorerna därom.

§ 26       Röstning

Vid röstning på föreningsmöte och föreningsstämma räknas röst från enskild medlem, som dessutom kan avlägga röst för maximalt två andra enskilda medlemmar genom fullmakt.

Stadgeändring kan endast göras på ordinarie föreningsstämma varvid erfordras två tredjedels majoritet. I övriga frågor erfordras enkel majoritet vid en föreningsstämma eller ett föreningsmöte.

§ 27       Upplösning

Vid beslut om upplösning erfordras två tredjedels majoritet på två föreningsstämmor, varav en ordinarie, med mer än 30 dagars och mindre än 90 dagars mellanrum. Förslaget om föreningens upplösning samt orsak för detta skall anges i kallelsen.

Vid föreningens upplösning skall föreningens behållna tillgångar tillfalla aktiva geotekniska institutioner vid svenska tekniska högskolor och tekniska universitet. För att främja geoteknisk forskning och utveckling skall tillgångarna fördelas mellan institutionerna i förhållande till summan av antalet examinerade och antagna geotekniska doktorander under de senaste 5 kalenderåren.