Sven Hansbo

Sven Hansbo utexaminerades från avdelning V, CTH, 1949, tog licentiatexamen i byggnadsstatik 1956 på en avhandling med titeln ‘Buckling of statically indeterminate frames analysed by convergence methods’ samt disputerade 1960 på CTH på en avhandling med titeln ‘Consolidation of clay, with special reference to influence of vertical sand drains’.

Efter civilingenjörsexamen arbetade Sven Hansbo på Göteborgs Hamnkontor 1949–1953, som forskningsassistent i Byggnadsstatik hos professor Asplund 1953–1956 och som statsgeotekniker på Statens Geotekniska Institut 1956–1961. Han anställdes som chef för en nystartad geoteknisk avdelning på konsultfirman J&W (Jacobson & Widmark) 1961 och utnämndes till professor i geoteknik med grundläggning på CTH 1964. Genom att han som professor också arbetade som konsult på J&W fick han många uppslag till doktorandarbeten och utexaminerade 18 teknologie doktorer, varav 3 från Vietnam. Antalet utlandsuppdrag i konsultsammanhang var många över hela världen.

Förutom läroböcker såsom Jordmateriallära (218 s. AWE/GEBERS), Foundation Engineering (519 s. ELSEVIER), Grundläggning av byggnader och maskinfundament (227 s. CTH), Jordmekanik (175 s. CTH), Jordförstärkning (113 s. CTH), Ground Improvement (139 s. Geoforum) och Fundamentals of Geotechnology (173 s, Geoforum) har Sven Hansbo i internationella konferenser och internationella publikationer publicerat mer än 100 artiklar. Han har också medverkat i CEN/TC 288 som Technical Author till Eurokoderna Deep Mixing, Vertical Drainage och Soil Nailing samt översatt CEN/TC 250 Eurokod 7, del 1 och 2, till svenska.

Sven Hansbo var ordförande i SGF (Svenska Geotekniska Föreningen) 1974–1982, vice ordförande i SVR (Svenska Väg- och Vattenbyggares Riksförbund) 1980–1982 och ord-förande 1982–1985. Han var också ordförande i organisationskommittén för den internationella geotekniska konferensen som hölls i Stockholm 1981.

Sven Hansbo fick Stockholms Byggnadsförenings hederspris för Nytänkande vid utveckling av kompensationsmetoden vid grundläggning av friktionspålning, 1973, SGF:s hederspris 1974, the Golden Award of Merits’ of the Academic Senate of the Warsaw Agricultural University1986, Polytechnica Gdanska Medal for promoting the scientific cooperation between Chalmers University of Technology and Polytechnica Gdanska, 1995, och Kevin Nash Gold Medal från the International Society of Soil Mechanics and Geotech-nical Engineering (ISSMGE), 2009.