SGF Rapporter

Klicka på namnet för rapporten för direktnedladdning

För tryckta rapporter kontakta info(a)sgf.net.

Vid fel eller frågor info(a)envifix.se

1:2023 Provtagning av silt, sand, grus och morän
2:2022 Metodbeskrivning – Åsätta subjektiva sannolikheter i geotekniska projekt
1:2022 Marksanering – Om hälsa och säkerhet vid arbete i förorenade områden
3:2021 Handbok – Certifierad provtagning i praktiken
2:2021 Maximal dynamisk modul från laboratoriemätningar
1:2021 Introduktion i bergbyggnad för geotekniker
2:2020 Osäkerheter vid bestämning av organisk halt i jord
1:2020 Riskstruktureringsverktyg
1:2019 Kvalitetskontroll för provtagning av förorenade områden
3:2017 Dynamiska miljöundersökningar för förorenade områden
2:2017 Mät- och ersättningsregler för fält- och laboratorieundersökningar
1:2017 Metodik för bestämning av skjuvhållfasthet i lera – en vägledning
2:2016 Akustisk JB-sondering, Resultat etapp 2
1:2016 Jordarternas indelning och benämning (ersätts av SS-EN ISO 14688-1 samt -2:2018)
1:2015 Förbättrad utvärdering av resultat från jordbergsondering / MWD
2:2014 Riskidentifiering – metoder för att hitta hot och möjligheter
1:2014E Risk management in geotechnical engineering projects – requirements
1:2014 Hantering av geotekniska risker i projekt – Krav
2:2013 Fälthandbok förorenade områden
1:2013 Geoteknisk Fälthandbok
4:2012 JB sondering
3:2012 Formatstandard
2:2012 Triaxguide
1:2012 EYGEC 2012 – Setting the scene for future European geotechnical research
3:2011 Hantering och analys av prover från förorenade områden – Osäkerhet och felkällor
2:2011 Klorerade lösningsmedel i mark och grundvatten – Att tänka på inför provtagning och upphandling
1:2011 Stimulerad reduktiv deklorering. En praktisk handledning
1:2010 Förorenade byggnader. Provtagning och riskbedömning
2:2009 Åtgärdsmål vid in-situsanering. Formulering och kontroll av åtgärdsmål
1:2009 Metodbeskrivning för provtagare med standardkolvprovtagare – Ostörd provtagning i finkornig jord
1:2008 Användning av restprodukter inom EU
2:2006 Metodbeskrivning för installation av inklinometerrör
1:2006 Metodbeskrivning för JB-totalsondering (ersätts av 4:2012)
3:2004 NGM 2004 – XIV Nordic Geotechnical Meeting
1:2004 Fälthandbok – Miljötekniska markundersökningar (ersätts av 2:2013)
1:2003 Att bygga med avfall. Miljörättsliga möjligheter och begränsningar för återvinning av avfall i anläggningsändamål
1:2001 Fälthandbok – Miljötekniska markundersökningar (ersätts av 1:2004)
2:2000 Kalk- och kalkcementpelare. Vägledning för projektering, utförande och kontroll
1:2000 Geotekniken i Sverige 1920-1945
3:99 Metodbeskrivning för Viktsondering (ersätts av SS-EN ISO 22476-10:2017)
2:99 Metodbeskrivning för Jord-bergsondering (ersätts av 4:2012)
1:99 Tätskikt i mark. Vägledning för beställare, projektörer och entreprenörer
1:96 Geoteknisk fälthandbok. Allmänna råd och metodbeskrivningar. (ersätts av 1:2013)
4:95E Lime and Lime Cement Columns. Guide for Project Planning, Construction and Inspection (ersätts av 2:2000 som endast finns på svenska)
4:95 Kalk- och kalkcementpelare. Vägledning för projektering, utförande och kontroll (ersätts av 2:2000)
3:95 Proceedings of the International Symposium on Cone Penetration Testing, CPT’95
2:95 Några pionjärprofiler i svensk geoteknik. SJ Geotekniska Kommission 1914-1922
1:95E Recommended Standard for Dilatometer Tests (ersätts av SS-EN ISO 22476-11:2017)
1:95 Rekommenderad standard för dilatometerförsök (ersätts av SS-EN ISO 22476-11:2017)
2:93E Recommended Standard for Field Vane Shear Test (ersätts av SS-EN ISO 22476-6:2020)
2:93 Rekommenderad standard för vingförsök i fält (ersätts av SS-EN ISO 22476-6:2020)
1:93E Recommended Standard for Cone Penetration Tests (ersätts av SS-EN ISO 22476-1:2023)
1:93 Rekommenderad standard för CPT-sondering (ersätts av SS-EN ISO 22476-1:2023)