Risker, möjligheter och utmaningar i samband med miljösanering av Valdemarsviken

SGF Riskkommitté i samarbete med Valdemarsviks kommun, Länsstyrelsen i Östergötland och entreprenören DEC inbjuder till seminariet

Risker, möjligheter och utmaningar i samband med miljösanering av Valdemarsviken

Val
demarsvik 21 oktober 2013

Miljösaneringen av Valdemarviken pågår. Förberedelsearbena har varit omfattande. Många riskfaktorer har beaktats, tekniska, politiska, ekonomiska, miljömässiga och kanske många fler. SGF:s Riskkommitté tycker att projektet förtjänar att lyftas fram, det finns många intressanta infallsvinklar, inte minst samspelet mellan olika parter och kommunens fasta tag i att leda projektet. De parter som framförallt samverkar är Valdemarsviks kommun, Naturvårdsverket, Länsstyrelsen och Entreprenören DEC. Kontrollinsatserna är omfattande. Det finns mycket att lära av projektet och Riskkommittén föreslår därför ett seminarium på plats i Valdemarsvik. Risker i projekt av detta slag förtjänar att belysas och värderas från alla synvinklar och erfarenheter måste föras vidare till kommande projekt.

Valdemarsviken – en geoteknisk utmaning
Valdemarsviken är en fjord med mycket lösa sediment i bottnen, men också i anslutande lerslänter och strandområden. Slänter av friktionsjord och berg finns inom entreprenadområdet, men mycket lösa sediment av gyttja och gyttjig lera dominerar. Ytliga sediment är unga och har mycket låg hållfasthet med skjuvhållfasthet mellan 1 och 20 kPa, se exempel nedan. Förekomsten av branta slänter i kombination med de lösa sedimentens låga hållfasthet innebär att stabilitetsförhållandena är otillfredsställande. Under de senaste 100 åren har minst tre skred skett inom eller i anslutning till arbetsområdet.

Fyra entreprenader
Projektets fyra entreprenader är uppdelade i två utförande och två totalentreprenader, kallade Huvuddel 1 till 4.

Huvuddel 1 är en omfattande KC-pelarförstärkning inom Grännäs området. Området karaktäriseras av extremt lös lera som skulle stabiliseras. Stabilitets- och bärighetsbrott i samband med installationsarbete utgjorde en betydande risk, vilka är kopplad till arbetsutförande och installationsmetoder.

Huvuddel 2 är stabiliseringsarbete mitt i Valdemarsvik (utanför systembolaget). Området består av mäktig fyllning med okänd sammansättning i kombination med äldre konstruktioner. Riskerna som beaktades var dels installation genom fyllnadsmassor, utskiftning, föroreningar i fyllnadsmassorna och stabilitetsbrott vid förschakt. Under pågående arbete fick installationsmetoden för KC-pelarna ändras och området delvis omprojekteras.

Huvuddel 3 är Sahlinsområdet och en totalentreprenad. Projekterat muddringsarbete innebar att säkerheten för befintliga slänters stabilitet blev under 1,0 (totalsäkerhetsanalys). Entreprenadens risker med rivning, stabilitetsproblem och lokalbefolkningens oro om att områdets karaktär skulle förstöras (stadens landmärke planerades rivas) innebar att entreprenören tillsammans med beställaren gjorden en helhetsbedömning av arbetets risker och konsekvenser. Resultatet blev en lösning med förstärkning av området istället avlastning, vilket innebar att stadens karaktär kunde bibehållas med möjligheter för exploatering. Grundläggande för att möjliggöra förändringen var att både entreprenör och beställare tillsammans värderade områdets risker och vilka konsekvens olika lösningar innebar.

Huvuddel 4 är muddring av Valdemarsviken, stabilisering/ solidifiering av muddermassorna samt uppläggning av stabiliserade massor för Grännäs upplag. Huvuddelen är en totalentreprenad. De geotekniska risker som identifierades är huvudsakligen stabilitetsproblem för befintliga slänter, stabilisering av sediment och dess hållfasthetstillväxt, arbete med att bygga upp uppfyllnaden på mycket lös lera och anläggning av stabiliseringsutrustning, vattenreningssystem och avlastning av pråmar. De geotekniska riskerna är huvudsakligen kopplade till stabilitetsproblem där kontrollanordningar, arbetsmetoder och disposition av området är viktiga parametrar för att arbetet ska kunna genomföras med en acceptabel risk nivå

Program: Riskseminarium i Valdemarsviken


Presentationer

Bo Berggren:Introduktion
Håkan Garin: Översiktligt om geoförhållanden
Thomas Örnberg: Projektets bakgrund, historik
Magnus Kviele: Miljöhänsyn
Marcus Dahlström: Fyra entreprenader
Lars Blomgren: Kontroller och utförande
Lars Olsson: Diskussion om riskbilden