Certifierad miljöprovtagare enligt Nordtest Envir 008


Allmän information om certifierad provtagning

Sedan 2006 kan miljöprovtagare från Norden och Baltikum få sin kompetens certifierad enligt den standard som utarbetats av Nordtest. Certifieringen är individuell och det går att bli certifierad för provtagning av jord, grundvatten, ytvatten, sediment och fast avfall. Certifieringen görs i enlighet med Nordtests standard, NT Envir 008. I standarden ställs krav på hur certifierad provtagning skall genomföras, kontrolleras och dokumenteras. Certifierad provtagning är ett sätt att säkerställa kvaliteten på provtagningen. För beställaren innebär det att den som utför provtagningen använder lämplig metod samt att dokumentation och kvalitetskontroll utförs tillfredsställande. För den som utför provtagning är certifiering ett kompetensbevis.

För att bli certifierad ställs krav på godkända kurser och dokumenterad erfarenhet. SGF är kurs- och examensenhet i Sverige.  Ett oberoende certifieringsbolag, Kiwa Sverige AB (fd Swedcert) utfärdar certifikatet. 

Naturvårdsverket anger i deras ”Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till avhjälpande av föroreningsskador” att krav ställs på certifierad provtagning vid provtagningar (i jord, grundvatten, ytvatten och sediment) som finansieras med bidrag från det statliga anslaget 1:4 för sanering och återställning av förorenade områden, anslagspost 1.


SGF anordnar följande kurser för certifierad miljöprovtagning av jord, grundvatten, sediment och ytvatten:
– Miljöprovtagare – allmän kurs provtagning certifiering
– Miljöprovtagare – Certifiering provtagning jord/grundvatten
– Miljöprovtagare – Certifiering provtagning ytvatten/sediment

Du kan gå kurserna utan att certifiera dig. Information om kurstillfällen och anmälan, se länk till kursinbjudningar under Fortbildning.

Det är möjligt att skriva tentamen utan att gå kursen, under förutsättning att kunskapsnivån kan bekräftas av annan, certifierad, provtagare via intyg. Skriva tentamen kostar då 2 500kr. Tentamen skrivs vid ordinarie kurstillfällen.

Om kursdeltagare ej blir godkänd på tentamen finns möjlighet till omtentamen. Detta kan skriva i samband med ordinarie kurstillfälle till en kostnad av 2 500kr.

För mer information om certifiering se:
https://www.kiwa.com/se/sv/tjanst/certifierad-miljoprovtagare/
Nordtests standard, NT Envir 008
eller kontakta Magnus Jerlmark, KIWA, magnus.jerlmark@kiwa.com

Har du frågor kring kurserna kontakta Thomas Jansson, Geosyntec, thomas.jansson@geosyntec.com eller info@sgf.net 


Teknisk kommitté (Scheme committee)

En samrådsgrupp är bildad för att förvalta och underhålla certifieringsordningen NT Envir 008 (Certifiering av miljöprovtagare) i Sverige. Gruppen är sammansatt av deltagare som speglar användarna av certifieringsordningen i form av myndigheter, certifieringsorgan, utbildare, beställare och certifierade personer.

Gruppen samråder i frågor kopplade till bland annat certifieringskrav, utbildningsplaner samt de uppkomna frågeställningarna som kommer och som det krävs någon form av officiellt svar på. Målet är att gruppens tolkningar skall skapa förutsättningar för en likvärdig teknisk bedömning av den certifierade miljöprovtagaren samt att denne skall prövas mot vad marknaden ser som relevanta och aktuella krav.

Gruppen kan även vara rådgivande inför beslut om åtgärder mot en certifierad miljöprovtagare.
Gruppen består av: representanter från Kiwa, SGF, SGU, Structor och Naturvårdsverket (Adjungerande)

Magnus Jerlmark, Kiwa Sverige är sammankallande för samrådsgruppen, magnus.jerlmark@kiwa.com

Vid frågor eller synpunkter avseende certifieringsordningen, kontakta gruppen lämpligen via mejl till sammankallande person. För frågor avseende kommande kurser och deras förkunskapskrav hänvisas till SGF och för frågor avseende certifieringsförfarandet hänvisas till Kiwa.

Teknisk kommitte för certifierad miljöprovtagning – Tillämpningsdokument

Definition av certifierad provtagning respektive provtagare


Certifierad provtagare

Med certifierad provtagare avses en person som innehar giltigt certifikat enligt NT ENVIR 008 eller likvärdig certifieringsordning för miljöprovtagning av ett eller flera av provtagningsmedierna jord, grundvatten, sediment och ytvatten. Certifikatet kan endast utfärdas av certifieringsorgan som är ackrediterat för personcertifiering. Eventuell likvärdighetsbedömning utförs av certifieringsorganet för NT ENVIR 008.

Certifierad provtagning

Med certifierad provtagning avses provtagning av jord, grundvatten, ytvatten eller sediment utförd av en certifierad provtagare i enlighet med certifikatets certifieringsordning. För provtagare certifierade enligt Nordtests NT ENVIR 008 innebär det bland annat att:

  • Provtagningen utförs av den certifierade provtagaren. Vissa moment kan utföras av annan person (t.ex. borrpersonal), men då under den certifierade provtagarens direkta överinseende.
  • Provtagningen utförs enligt de standarder och krav som Nordtest föreskriver
  • Provtagningen utförs enligt de metodbeskrivningar, dokumenteras i de fältprotokoll och rapporteras i de provtagnings- och spårbarhetsrapporter som är kopplade till provtagarens certifikat
  • Provtagningens kvalitet säkerställs och kontrolleras för att ge en stabil och känd kvalitet. Detta sker bland annat genom en inledande granskning av provtagningsplanen samt därefter provtagning av fältduplikat för skattning av provtagningsprecision, fältblank när risk föreligger för kontaminering av prover och spikade prov när risk föreligger för att förorening avgår eller bryts ned innan proverna anländer till laboratoriet
  • Eventuella avvikelser från provtagningsplan eller metodbeskrivningar noteras i fältprotokollen och sammanställs i provtagningsrapporten. Här rapporteras även resultat från kvalitetskontrollen