Integritetspolicy/GDPR

inom Svenska Geotekniska Föreningen nedan kallad SGF.

Vilka uppgifter samlas in?
Med personuppgift menas varje uppgift som kan kopplas till dig som individ. Det kan vara ditt namn, titel, arbetsgivare, postadress, e-postadress och telefonnummer samt uppgifter om vilket/vilka arrangemang, du anmält dig till som SGF administrerar.

Hur samlas dina personuppgifter in?
SGF samlar in personuppgifter från dig i samband med att du anmäler dig till kurs, seminarium, konferens eller annat arrangemang som SGF administrerar. Det kan vara via hemsidor eller om du kontaktar SGF på annat sätt. SGF kan även få uppgifter från tredje part såsom din arbetsgivare, arbetskollegor eller våra uppdragsgivare och kursadminstratörer som rapporterar in uppgifter till oss.

Varför samlar vi in dina uppgifter?
SGF samlar in dina personuppgifter för att till exempel

  • handlägga och administrera anmälningar
  • utfärda fakturor
  • informera om och bjuda in till kommande arrangemang
  • ta emot och besvara frågor som kommer in via olika kanaler, till exempel e-post

Vilket stöd har SGF för att behandla dina personuppgifter?
I och med att dina personuppgifter är nödvändiga för att utföra ärendehantering kan dina uppgifter behandlas efter att SGF ingått ett avtal med dig, eller med ditt samtycke inhämtat på annat sätt.

Till vem lämnar SGF ut dina personuppgifter?
Dina kontaktuppgifter kan lämnas ut till lokalhållare eller andra som behöver ta del av uppgifterna på grund av att de utför en arbetsuppgift i samband med kurs, seminarium, konferens eller annat arrangemang som SGF administrerar och som du anmälts till. Vi kan även nödgas lämna nödvändig information till myndigheter om vi är skyldiga enligt lag att göra det.

Hur bevaras dina uppgifter?
Uppgifterna sparas på ett betryggande sätt i upp till två år, med undantag för bokföringslagens krav på arkivering av räkenskapsmaterial.

Rätt att invända mot behandlingen och begära begränsning
Om du anser att SGF inte längre ska behandla dina personuppgifter, kan du kontakta SGF och lämna dina invändningar. Ange i så fall vilka särskilda omständigheter du vill stödja dig på. Du kan samtidigt begära att SGF, under tiden som din invändning prövas, begränsar sin behandling av de personuppgifter du anser inte längre får behandlas.

Rätt att begära rättelse och/eller radering
Du kan alltid vända dig till SGF och begära att dina personuppgifter rättas om uppgifterna är felaktiga eller ofullständiga, eller begära radering av dina uppgifter.

Rätt att framföra klagomål mot SGF:s behandling av dina personuppgifter
Datainspektionen är den tillsynsmyndighet som kontrollerar att regler som gäller för behandling av personuppgifter följs. Om du är missnöjd med SGFs behandling av dina personuppgifter och anser att den strider mot dataskyddsförordningen, har du rätt att framföra klagomål.