SGF:s Kompass

Under 2013 gjordes ett arbete för att förtydliga hur SGF:s ändamål ska uppnås. Syftet har varit att skapa en ”kompass” för hur SGF ska bedriva sin verksamhet för att på bästa sätt leva upp till sitt ändamål/syfte och skapa nytta för medlemmarna.

Kompassen fokuserar på fyra områden: Medlemmen, Driva utveckling, Nationellt och Internationellt. Målen och hur de ska uppnås har formulerats utifrån stadgarna och medlemmarnas synpunkter i en enkät som genomfördes under 2013. I samband med möte med styrelse, kommittéer* och lokalavdelningar i Stockholm, juni, 2016, så utvärderades och reviderades kompassen.

Den senaste versionen av kompassen fastställdes av SGF styrelse i november 2024Den reviderade versionen, fastställd 2016-06-02.

*Numera under benämningen arbetsgrupper.