Hållbarhetspolicy SGF


Svenska Geotekniska Föreningen, SGF, är en medlemsorganisation för yrkesverksamma och
studenter i samhällsbyggnadsbranschen. Vårt ändamål är att ”i ett nationellt och internationellt
perspektiv främja utvecklingen av de vetenskapliga och ingenjörsmässiga aspekterna inom
samhällsbyggande som är relaterade till jord, berg, grundvatten och förorenade områden”.


Som en kompetensgrundad och vägledande aktör berör vi frågor med direkt och omfattande
miljöpåverkan. Vi är en stor branschorganisation med många medlemmar och har ett högt förtroende
i vår bransch. SGF bör därmed vara en förebild i branschen när det gäller hållbarhetsfrågor.

Denna hållbarhetspolicy utgör grunden för föreningens hållbarhetsarbete och anger förhållningssätt
för att integrera hållbar hänsyn i arbetet att nå vårt ändamål. Hållbarhetspolicyn ligger till grund för
föreningens riktlinjer och arbetssätt och syftar till att ge vägledning i arbetet genom att belysa vårt
miljömässiga, sociala och ekonomiska ansvar. Policyn är fastställd av SGF:s styrelse.

SGF HÅLLBARHETSPOLICY