Loading Events

« All Events

Grundläggande statistik

december 3 - december 4

[3-220-09-241 ] Grundläggande statistik inom förorenade områden
Datum: 3-4 december 2024
Ort & lokal: Göteborg
Antal dagar: 2
Internat: Nej
Program:
Anmälan: Länk till anmälningsformuläret
Vid frågor, kontakta: Ulrika Larson,
Empirikon Kommunikation, ulrika.larson@empirikon.se, 0708-473 475
Sista anmälningsdag: Anmäl dig helst senast 5 veckor innan för att säkerställa din kursplats och kursens genomförande.

Kursbeskrivning: Data i miljötekniska markundersökningar inom förorenade områden karakteriseras av mycket stor variabilitet. Detta leder ofta till betydande osäkerheter i de underlag som används för riskbedömningar och utformning av efterbehandlingsåtgärder. Kursens övergripande mål är att förmedla grundläggande principer om statistisk analys och osäkerhetskvantifiering av data i miljötekniska markundersökningar. Kursen vänder sig till dig som granskar, beställer samt kommer att planera och genomföra statistiska analyser av provtagningsdata inom förorenade områden.
Kursmål: Viktiga frågeställningar

Ett antal huvudsakliga frågeställningar tas upp i kursen, som inte bara berör statistiska metoder och bearbetning av data, utan även varför man vill göra en statistisk bearbetning och vilka krav som bör ställas på en sådan. Följande frågeställningar kommer att tas upp.• Varför vill man göra en statistisk bearbetning?
• Vad betyder statistisk fördelning?
• Vad representerar mina data?
• Hur beräknar jag föroreningshalten och hur skiljer sig föroreningshalten mellan olika delar av mitt undersökningsområde?
• Hur beräknar jag storleken av den förorenade arean/volymen?
• Hur uttrycker jag osäkerheten i mina beräkningar?
• Vad ska jag ha mina beräkningar till?
• Vad betyder olika statistiska begrepp såsom: variabilitet, osäkerhet, medelvärde, standardavvikelse, varians, konfidensintervall, kvantil och percentil?
• Vad är ett hypotestest och vad säger ett sådant?
• Vilka krav bör ställas på en statistisk analys vad gäller t.ex. utförande och presentation?
• Hur kan statistisk information kommuniceras på ett bra sätt?Huvudsakliga kursmoment

• Grundläggande statistiska begrepp (Teori 1)
• Skattning av medelhalt – klassning och feltyper (Teori 2– 4)
• Indelning i delområden – variansanalys (Teori 5)
• Bedömning av mängd eller andel förorenade massor (Teori 6)
• Variationer i tid och rum (Teori 7-9)
Målgrupp: Kursen vänder sig främst till handläggare och projektledare på konsultföretag och tillsynsmyndigheter samt andra som beställer, granskar samt planerar och genomför statistisk analys av provtagningsdata inom förorenade områden.
Förkunskapskrav: Kursen omfattar en dags förstudier, som inkluderar en hemuppgift och genomläsning av
1) den rapport som finns till kursen (kan laddas ner på NVs hemsida: https://www.naturvardsverket.se/globalassets/media/publikationer-pdf/ovriga-pub/hallbar-sanering/undersokningsmetoder/978-91-620-5897-5.pdf);
2) delar ur rapporten Metodik för statistisk utvärdering av miljötekniska undersökningar i jord (kan laddas ner på NV:s hemsida: https://www.naturvardsverket.se/globalassets/media/publikationer-pdf/ovriga-pub/978-91-620-5932-3.pdf );
3) delar ur rapporten Provtagningsstrategier för förorenad jord (kan laddas ner på NV:s hemsida: https://www.naturvardsverket.se/globalassets/media/publikationer-pdf/ovriga-pub/hallbar-sanering/undersokningsmetoder/978-91-620-5888-3.pdf ).
Förstudierna är möjliggör att effektivt kunna genomföra kursen och följa med i samtliga moment.Godkänt i SGF:s kurser Miljötekniska markundersökningar och Riskbedömning är en fördel men inget krav.Erfarenhet av arbete med förorenade områden är en fördel.
Typ av kurs
inkl antal dagar:
2 dagars kurs
Kurslitteratur inkl
andra hjälpmedel:
Kurspärm delas ut.

Du behöver använda och ladda ner det beräkningsverktyg i Excel som är utvecklat för kursen inom kunskapsprogrammet Hållbar Sanering. Verktyget finns att ladda ner på SGIs hemsida: https://www.swedgeo.se/sv/vagledning-i-arbetet/fororenade-omraden/fran-inventering-till-atgard/undersokning-och-datautvardering/datautvardering/. Du behöver också ladda ner en gratisprogramvara för statistiska beräkningar som är utvecklat av det amerikanska naturvärdeverket (US EPA), ProUCL. Finns att ladda ner från US EPA hemsida: https://www.epa.gov/land-research/proucl-software. Spara också ner användarmanual och teknisk dokumentation.

Du bör också gå igenom den utdelade hemuppgiften innan kursstart.

Egen bärbar dator tas med till kursen.

Kunskapsverifiering: Hemtentamen. Tentamen genomförs på SGF:s webbutbildningsplattform.
Krav för kursintyg: Kursintyg delas ut till deltagare som uppfyller följande krav:
– Minst 80% närvaro på kursen
– samt 75% rätt på tentamen
Avgift: 14 000kr exkl moms som faktureras.
SGF medlem får 1 000 kr rabatt på ovanstående pris.I avgiften ingår dokumentation och lunch. Logi ingår INTE i kursavgiften.
Anmälan är bindande och vid avbokning senare än 4 veckor innan kursstart debiteras hela avgiften.
Överlåtelse av platsen i sin helhet till en (1) kollega på samma företag är tillåtet.
Föreläsare: Tommy Norberg, Docent, f.d. Institutionen för matematiska vetenskaper, Chalmers & Göteborgs Universitet
Lars Rosén, Professor, institutionen för Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Chalmers
Jenny Norrman, Docent, institutionen för Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Chalmers
Kursansvarig: Jenny Norrman, Chalmers
Ansvarig sektion: Förorenade områden
Kurskoordinator: Ulrika Larson, Empirikon Kommunikation, ulrika.larson@empirikon.se, 0708-473 475

Details

Start:
december 3
End:
december 4
Event Categories:
,