Driva utveckling

Mål: Föreningen ska i hela kedjan från fält- och laboratorieundersökningar till utförande av geokonstruktionen/byggnation driva utvecklingen med fokus på att implementera ny kunskap, skapa verktyg, handböcker samt påverka normgivande dokument. SGFs arbete ska ge en högre kompetens i branschen och en ökad kvalitet på det arbete som utförs. SGF ska driva frågor som berör arbetsmiljö och säkerhet relaterade till geoteknik, ingenjörsgeologi och miljögeoteknik.

Vi når målet genom att:
 bedriva kommitté och projektverksamhet som fokuserar på frågeställningar med nytta för SGF-medlemmen.
 arbeta med frågor som berör vatten (hydrogeologi)
 arbeta med frågor som berör berg
 driva kommittéövergripande projekt som hanterar frågeställningar som berör flera kommittéer och/eller SGF i stort.
 bevaka/delta i det nationella standardiseringsarbetet genom aktiv medverkan i Knutpunkt Geo och andra relevanta SIS TK.
 öka samverkan med övriga aktörer i branschen för att driva gemensamma frågor med målsättning att få mer nytta för satsade resurser och större genomslag.
 aktivt arbeta för ett ökat utbyte och samarbete mellan akademin och SGFaren.
 erbjuda kurser med hög kvalitet där ny kunskap förmedlas.
 informera SGFarna om nya publikationer och resultat.