SGF rapport 1:2023 – Provtagning av silt, sand, grus och morän

SGF rapport 1:2023 – Provtagning av silt, sand, grus och morän
Beskrivning av provtagningsmetoder och erfarenheter av dessa.

I denna rapport beskrivs olika metoder för provtagning av jordar som benämns med huvudordet silt, sand, grus och morän och som skulle kunna ge tillräckligt ostörda och sammanhållna prover för att på dessa kunna utföra kvalificerade geotekniska laboratorieundersökningar. Metoderna beskrivs översiktligt tillsammans med samlade erfarenheter från användning av dem, främst i Sverige, men även i utlandet.

Metoderna som beskrivs är provtagning med olika typer av öppna rör, kärnprovtagare med trippelkärnrör, kärnprovtagning genom sonicborrning, provtagning med omslutande gel samt provtagning med hammarborrning med mullvaden.

I rapporten dras slutsatsen att det är fullt möjligt att erhålla tillräckligt ostörda och sammanhållna prover för kvalificerad laboratorieundersökning för vissa jordar. För flera av metoderna är dock operatörernas erfarenhet en nyckelfaktor för lyckad provtagning, oberoende av jordart. Det konstateras att det, för de flesta av metoderna, saknas tydliga vägledningar för utförandet och val av utrustning. För provtagning i vissa jordar och för vissa metoder, erfordras fortsatt utvecklingsarbete.

Förutom som användning för kvalificerad laboratorieundersökning har metoderna ett värde när det gäller kontinuerlig provtagning för jordartsklassificering, installation av grundvattenrör med mera, som ger underlag för en bättre bestämning av jordlagerföljd jämfört med dagens praxis. Genom fortsatt utvecklingsarbete och framtagning av lämpliga vägledningar är det författarnas bedömning att metoderna kan användas för upptagning av prover vid geotekniska forskningsprojekt och projekteringsuppdrag samt i befintliga bankar.